ứng xử với đồng nghiệp như thế nào

Cách ứng xử với đồng nghiệp “dở chứng”

– Tôi thấy là bạn đang thực sự thất vọng. Để chắc chắn là tôi không gây ra điều này và không quên điều gì,